Everybody's changing

You say you wander your own land
But when I think about it I don't see how you can
You're aching you're breaking
And I can see the pain in your eyes
Says everybody's changing and I don't know why

So little time
try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing and
I don't feel the same

You're gone from here
Soon you will disappear
Fading into beautiful light
Cause everybody's changing and I don't feel right

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing and I don't feel the same

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing and I don't feel the same
Oh everybody's changing and I don't feel the same

미친척 큰소리로 따라부르다가 한순간 울컥했지만,
마침 박준형의 워킹이 생각나는 바람에 우는 건 관뒀다.

트랙백 보낼 주소 :: http://zoddd.com/tt/trackback/16

댓글을 달아주세요:: 네티켓은 기본, 스팸은 사절

 1. 석영
  2006/10/13 12:21
  죠드님도 눈물을 흘리시다니!
 2. cineai
  2006/10/13 18:09
  키가 머 이리 크다지
 3. 2006/10/13 20:25
  석영/ 구멍이 있으면 파는게 남자아니겠냐 이말이야...
  cineai/ 구멍이 있으면 파는게 남자아니겠냐 이말이야...요....
 4. zogae
  2006/10/14 13:24
  노래만 들으니 전혀 다른느낌!
 5. 나사루
  2006/10/16 18:53
  미친척 + 큰소리 군요
  • 나사루
   2006/10/16 18:54
   댓글 주소 수정/삭제
   ㅎㅎㅎ
 6. zoddd
  2006/10/16 20:34
  조개/ 노래 좋지?
  나사루/ 헤헷
 7. 2006/10/17 21:14
  다좋은데 버퍼링 짜증나심.
 8. refob
  2006/10/18 20:11
  cineai/ 키 큰게 불만이시오? ㅡㅡ^
 9. 셀트리온3형제
  2018/12/27 12:01
  <p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">삼성바이오로직스 주식 거래가 재개되면서 주가가 급등하고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">셀트리온 3총사 주가는 셀트리온헬스케어 관련 분식회계 의혹에 일제히 급락하고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;</span></p><figure class="image" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); float: right;"><img alt="" height="200" src="http://www.businesspost.co.kr/news/photo/201812/20181211102019_46795.jpg" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;"><figcaption style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left; font-size: 0.72em; color: rgb(48, 111, 127); line-height: 1.6;"><table class="__se_tbl_ext" width="320" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.5em; border: 0px; border-spacing: 0px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="view_r_caption" style="margin: 0px; padding: 10px 8px; font-family: verdana; color: rgb(48, 111, 127); line-height: 19.2px; letter-spacing: -1px;">▲ 서정진 셀트리온 회장(왼쪽)과 김태한 삼성바이오로직스 사장.</td></tr></tbody></table></figcaption></figure><p><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11일 10시 기준 삼성바이오로직스 주가는 거래정지 전날인 11월14일 종가 33만 4500원보다 17.34%(5만8천 원) 급등한 39만2500원에 거래되고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">삼성바이오로직스 주가는 이날 장이 열리자마자 급등했다. 삼성바이오로직스 주가는 한때 11월14일 종가보다 25.56%까지 급등한 42만 원에 거래되기도 했다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">이에 앞서 한국거래소는 12월10일 기업심사위원회를 열고 삼성바이오로직스 상장 유지를 결정했다. 삼성바이오로직스는 주식거래가 재개되면서 불확실성이 사라졌다는 평가를 받고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">반면 셀트리온과 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 주가는 모두 급락하고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">오전 10시10분 기준으로 셀트리온 주가는 전날보다 5.73% 급락한 23만500원에 거래되고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">셀트리온헬스케어 주가도 전날보다 6.76% 떨어진 7만5900원을 보이고 있다. 셀트리온제약 주가도 4.44% 하락한 6만300원에 거래되고 있다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">셀트리온 3총사의 주가 급락은 금융감독원이 셀트리온헬스케어 분식회계 의혹과 관련해 감리에 착수했다는 소식이 전해졌기 때문이다.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Nanum Gothic&quot;; font-size: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">셀트리온헬스케어는 올해 2분기 국내 바이오시밀러 판매권을 셀트리온에 218억 원에 되팔았는데 이를 놓고 2분기에 영업손실을 숨기기 위한 분식회계라는 의혹이 제기됐</span><br></p>  <p align="center"><a href="http://www.xiella-house.com/" target="_blank">별내자이엘라</a> -별내자이엘라</p>
  <p align="center"><a href="http://www.model-home.co.kr/" target="_blank">암사대우이안</a> -암사대우이안</p>
  <p align="center"><a href="http://www.e-showhouse.co.kr/" target="_blank">일산 덕이동 신동아파밀리에</a> -일산 덕이동 신동아파밀리에</p>
 10. sslayer혈림
  2019/01/03 20:35
  <div class="img_center" originw="700" originh="376" style="margin: 0px auto; padding: 0px 0px 30px; border: 0px; font-size: 17px; overflow: hidden; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; width: 700px;"><img src="http://file.mk.co.kr/meet/neds/2018/12/image_readtop_2018_771578_15444829013565110.jpg" border="0" hspace="0" vspace="0" width="700" alt="771578 기사의 0번째 이미지" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%;"><br><figure style="margin: 0px; padding: 5px 0px 0px; border: 0px; font-size: 12px; color: rgb(130, 130, 130); line-height: 15px;"><figcaption style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img src="http://img.mk.co.kr/main/2015/mk_new/ic_arrow_top.gif" alt="사진설명" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%;">삼성바이오로직스의 회계 부정 혐의 관련 일지. [자료 제공 = 유안타증권]</figcaption></figure></div><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;">유안타증권은 11일 삼성바이오로직스에 대해 한국거래소 기업심사위원회의 상장 유지 결정으로 우려됐던 최악의 상황을 피했다며 투자의견 `매수`, 목표주가 51만원을 유지했다.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;">앞서 한국거래소는 전날 기업심사위원회 심의결과 상장유지를 결정했고, 이에 따라 삼성바이오로직스의 주식 거래는 이날 오전 9시 매매거래정지가 해제될 예정이다. 거래소는 경영의 투명성과 관련해 일부 미흡한 점이 있지만 기업의 계속성, 재무 안정성을 고려해 상장을 유지하기로 했다.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;">서미화 연구원은 "기심위 심의결과 후 조치로 시장의 불확실성이 해소됐다는 점이 긍정적"이라면서도 "상장폐지라는 큰 장해물은 피했으나 금융당국과 삼성바이오로직스 사이에 진행 중인 소성건들은 계속 진행될 예정"이라고 전했다. 삼성바이오로직스 역시 전날 기심위의 상장 유지 결정이 나온 직후 소송을 통해 회계처리 적정성을 입증하겠다는 입장을 밝혔다.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;">서 연구원은 "기존의 펀더멘털과 실적 위주의 투자 판단이 필요한 상황"이라고 판단했다.&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;맑은 고딕&quot;, &quot;Malgun Gothic&quot;, 돋움, Dotum, 굴림, Gulim, &quot;Apple SD Gothic Neo&quot;, sans-serif; font-size: 17px;"></p>


  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">저신용장기렌트카</a> -저신용장기렌트카</p>
  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">개인사업자동차리스</a> -개인사업자동차리스</p>
  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">법인자동차리스</a> -법인자동차리스</p>
  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">리스장기렌트</a> -리스장기렌트</p>
  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">신차장기렌트</a> -신차장기렌트</p>
  <p align="center"><a href="http://hanbitat.com/" target="_blank">자동차리스</a> -자동차리스</p>
 11. 2019/11/13 22:36
  전현무 소속사 SM C&C는 12일 공식입장을 내고 "전현무와 이혜성이 '아나운서'라는 직업적 공통분모 속에서 선·후배 간 좋은 관계를 이어오다 최근 서로에 대한 호감을 갖게 됐다"고 밝혔다.

  소속사는 이어 "아직은 서로를 알아가는 단계인 만큼 조심스러운 부분이 많다"고 덧붙였다.

  두 사람은 같은 KBS 출신이라는 공통점이 있다.

  전현무는 2003년 YTN 앵커로 언론인 생활을 시작해 2006년부터 2012년까지는 KBS 아나운서로 근무했다. 이후 프리랜서로 전향해 다양한 예능 프로그램에서 활약 중이다.
 12. 2019/11/13 22:37
  삼성전자가 내년 2월에 공개할 것으로 예상되는 갤럭시S11에 5배 광학줌과 1억800만 화소의 카메라가 탑재될지 주목된다.

  12일 업계와 외신 등에 따르면, 갤럭시S11의 카메라 코드명은 나사의 우주망원경 '허블(Hubble)'로 알려졌다.

  별도의 코드명을 부여한 것만으로도 카메라에 특화됐다는 관측이 나오는 가운데, 갤럭시S11은 잠망경 구조의 5배 광학줌을 지원할 것으로 예측된다.

 13. 2019/11/14 00:18
  알츠하이머병을 비롯한 치매의 정확한 발병 원인은 밝혀져 있지 않지만 환자들의 뇌 신경세포(뉴런)에 ‘타우(Tau)단백질’이 뭉쳐 쌓이는 공통된 현상이 발견된다. 하지만 타우 단백질이 어떻게 신경세포 기능을 떨어뜨리고 치매에 이르게 하는지는 베일에 가려져 있었다.
 14. 2019/11/14 00:28
  앞서 시장에서도 본입찰에서 가장 높은 인수가격을 제시한 것으로 알려진 HDC컨소시엄을 유력한 우선협상대상자 후보로 꼽아왔다. 지난 7일 아시아나항공 매각 최종 입찰에는 HDC-미래에셋대우 컨소시엄, 제주항공-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄이 참여했다.

  본입찰 당시 HDC컨소시엄은 2조4000억원대, 애경그룹 컨소시엄과 KCGI 컨소시엄은 2조원에 못미치는 인수가격을 각각 제시한 것으로 알려졌다.

◀ PREV : [1] : .. [93] : [94] : [95] : [96] : [97] : [98] : [99] : [100] : [101] : .. [111] : NEXT ▶

카테고리

전체 (111)
meMymine (40)
Strange Days (3)
I readit (5)
MediA (8)
life DRAWINg (32)
shorty (6)

최근에 받은 트랙백

달력

<<   2019/11   >>
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30